Welkom op de website van TC Maliskamp! Lid worden?

Contributie 2019

Woensdag 30 januari 2019

Overeenkomstig een besluit van de Algemene ledenvergadering wordt de contributie elk jaar
geïndexeerd aan de hand van het door de rijksoverheid vastgestelde algemene prijsindexcijfer.
De contributie voor 2019 wordt daarom gering verhoogd met 1,7%.

Dit betekent dat de contributie voor 2019 zal worden bepaald op:
€ 157,50 voor senioren (senior: vanaf het jaar waarin het lid 18 jaar wordt);
€  95,-     voor junioren (junior: tot het jaar waarin het lid 18 jaar wordt);
€  71,-     voor minioren (minior: tot het jaar waarin het lid 11 jaar wordt);
€  80,-     Competitielidmaatschap (na goedkeuring TC)
€  45,50  voor studenten( bindende voorwaarden: zie “soort lidmaatschap”);
€  32,50  voor niet-speelgerechtigde leden (zgn. T-lid; na goedkeuring door het bestuur).

De inning van de contributie geschiedt met behulp van KNLTB.Collect. U ontvangt een
e-mailbericht van KNLTB.Collect, waarin u zelf een keuze moet maken hoe u wil betalen.

Nieuwe leden zijn tevens (eenmalig) inschrijfgeld verschuldigd. Voor senioren bedraagt dit
€ 50,-. Voor junioren en minioren is dat € 25,-.

Als men zich aanmeldt, is de maand van aanmelding gratis. Vervolgens wordt contributie betaald naar rato van het aantal maanden dat het kalenderjaar nog heeft. Vragen hierover kunnen worden gesteld aan de ledenadministrateur, Ton van de Liefvoort: ledenadministratie@tcmaliskamp.nl.

Voor alle financiële zaken kunt u contact opnemen met de penningmeester, Henri-Jan Staal: penningmeester@tcmaliskamp.nl
 
Het bestuur