Welkom op de website van TC Maliskamp! Lid worden?

Voorgenomen benoeming penningmeester

Donderdag 11 april 2019

Bij bestuursbericht van 30 maart j.l. konden wij u melden dat Bart van Binsbergen bereid is de vrijgekomen functie van penningmeester te aanvaarden. Wij achten Bart geschikt voor deze functie en stellen hem dan ook graag kandidaat voor de opvolging van Henri-Jan Staal. Voor een juiste vervulling van deze functie achten wij het wenselijk een en ander op korte termijn te formaliseren. Een penningmeester in het dagelijks bestuur moet volgens de statuten van TC Maliskamp worden benoemd door de Algemene ledenvergadering (ALV). Aangezien de laatste ALV zeer onlangs nog op 18 maart 2019 heeft plaatsgevonden, vinden wij het niet praktisch en weinig productief op korte termijn wederom een ALV bijeen te roepen met enkel dit onderwerp op de agenda. Het werken met een interim-penningmeester tot een volgende ALV (in het voorjaar van 2020) achten wij evenmin wenslijk. Om die reden, en omdat tegenkandidaten redelijkerwijs niet zijn te verwachten, stellen wij in dit geval een vereenvoudigde (benoemings)procedure voor. Deze ziet er als volgt uit:

Met ingang van heden kunnen zich binnen 14 dagen (met steun van ten minste vijf seniorleden of leden van verdienste) tegenkandidaten melden bij de secretaris (secretaris@tcmaliskamp.nl) voor de functie van penningmeester van TC Maliskamp. Indien niemand zich voor deze datum heeft gemeld, en ook niemand zich voor die datum gemotiveerd heeft uitgesproken tegen de benoeming van Bart, wordt hij met ingang van
25 april 2019 - bij wijze van acclamatie - geacht benoemd te zijn tot penningmeester van TC Maliskamp voor de duur van in beginsel drie jaren.  
Het bestuur